Obecny czas to

   
  Nauka Jazdy Gruda ul. Dziewulskiego 39 w Toruniu
  Regulamin
 

Regulamin Szkolenia

Kandydatów na kierowców i kierowców

OSK Gruda

Regulamin obejmuje:
  • Warunki przyjęcia na kurs

  • Zasady składania dokumentów

  • Formy szkolenia

  • Opłat

  • Egzaminy


Spis treści:
Zasady składania dokumentów
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia praktyczne
Opłaty za kurs
Badanie lekarskie
Egzaminy wewnętrzne
Sprawy organizacyjne

Zasady składania dokumentów
Wpisywanie do ewidencji słuchaczy odbywa się po dokonaniu pierwszej wpłaty – zadatku w wysokości minimum 100 zł oraz posiadania numeru PKK oraz zgoda rodziców lub opiekuna, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat (na formularzu dostępnym w ośrodku)
Zajęcia teoretyczne;
Zajęcia odbywają się w sali wykładowej w siedzibie ośrodka od poniedziałku do piątku od godziny17:00 do 19:15.

Zajęcia praktyczne;
Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych – jazd jest obecność na minimum 30 godzinach zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia). Zajęcia praktyczne dzielą się na manewry podstawowe odbywające się na placu manewrowym przy ulicy Chrzanowskiego 3a na terenie firmy Autos oraz w ruchu drogowym. Jedna godzina szkolenia praktycznego trwa60 min (instruktaż przed jazdą – jazda – omówienie jazdy i ewentualne uwagi).

Nie stawienie się słuchacza na jazdę w uzgodnionym wcześniej terminie spowoduje utratę nie odbytej jazdy. Odwołanie jazdy u swojego instruktora bez jej utraty jest możliwe najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego ustalony termin jazdy. Odwołanie może nastąpić także przez wiadomość SMS.
W przypadku wykupienia jazd dodatkowych do wykorzystania bezpośrednio przed egzaminem prowadzącym, termin jazdy należy ustalić z instruktorem zaraz po wyznaczeniu daty egzaminu w WORD-zie.

Opłaty za kurs;
Opłaty za kurs może być wnoszona w całości lub w części w kilku ratach płatnych w czasie trwania kursu, z tym że: pierwsza rata – zadatek w wysokości minimum 100 zł w dniu rozpoczęcia kursu, w razie rezygnacji z kursu wpłata ta nie jest zwracana. Opłata ta jest wliczana do ceny kursu za ostatnie godziny zajęć praktycznych.

Badanie lekarskie;
Badania lekarskie są prowadzone na terenie ośrodka.

Egzaminy wewnętrzne;
Zgodnie z obowiązującymi przepisami po przeprowadzonym szkoleniu wyznaczony przez ośrodek instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny) zgodny z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego.

Sprawy organizacyjne
Każdy z uczestników kursu ma indywidualny, ustalony przez instruktora, cykl szkolenia praktycznego. Czas trwania szkolenia jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji i możliwości dysponowania czasem przez słuchacza. Termin dopuszczenia do egzaminu państwowego określa instruktor po upewnieniu się, że uczestnik szkolenia posiada odpowiedni stopień wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Instruktor ma prawo i obowiązek zalecić dodatkowe szkolenie, zarówno praktyczne jak i teoretyczne, w przypadku nie opanowania w wystarczającym stopniu wiadomości i umiejętności o których mowa wyżej. Po zakończeniu kursu w biurze ośrodka wydawane są uczestnikowi szkolenia dokumenty niezbędne do osobistego zarejestrowania się na egzamin państwowy w WORD-zie.

Przy rejestracji i na egzaminie należy bezwzględnie posiadać dowód osobisty. Wydanie świadectwa ukończenia kursu jest uzależnione od zdania egzaminów wewnętrznych z teorii i praktyki.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu państwowego należy niezwłocznie zarejestrować się na egzamin poprawkowy i można a nawet należy, skorzystać z możliwości doszkolenia się (dodatkowe jazdy względnie wykłady).

Wszystkie jazdy rozpoczynają się pod siedzibą OSK Gruda lub w innym miejscy po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.

Przerwa w uczęszczaniu na zajęcia praktyczne lub teoretyczne bez wcześniejszego podania przyczyny, trwająca dłużej niż 3 miesiące powoduje skreśleniem z list słuchaczy bez prawa roszczeń finansowych.


Istnieje możliwość zmiany instruktora bez podania przyczyny.

 
  Stronę odwiedziło już 9 odwiedzający Copyright @ 2010 OSK Gruda. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=